+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr
Select Page

Low Spatter funkcija

L funkcija ili Low spatter funkcija je specifična funkcija izvora struje za zavarivanje koja omogućava CBT modificirani način prijenosa metala u električnom luku. Welbee uređaji sa navedenom funkcijom osiguravaju značajno smanjenje prskanja u područjima niskih, srednjih i visokih struja zavarivanja čak za 80% u odnosu na konvencionalne uređaje.

U postupcima zavarivanja je značajno smanjena količina i jačina adhezije (prijanjanja) nastalih kapljica na osnovni materijal. Zahvaljući tome, osigurana je ušteda na vremenu čišćenja nakon zavarivanja kao i značajne uštede na vremenu čišćenja i zamjene sapnice i gorionika. Prskanje je reducirano čak i kod korištenja čistog CO₂ plina, a maksimalno je smanjeno i prskanje kod mješavine plinova, a samim je time reduciran i broj radnih sati na čišćenju nakon zavarivanja.

Kod testiranja MAG postupka zavarivanja sa opcijom „low spatter“ varirala su dva zaštitna plina uobičajena za zavarivanje konstrukcijskih čelika (CO₂ i mješavina Ar/CO₂ =82/18), a cilj testiranja je bio utvrditi optimalan utjecaj kombinacije postupka zavarivanja i vrste zaštitnog plina u prevenciji prskanja. Navarivanje je izvršeno robotom i kod svakog su zavarivanja povučena četiri navara na kojima su kasnije izvršena mjerenja. Navarivanje je izvedeno na robotskoj stanici OTC FD-B4LS sa mogućnošću pomicanja u 7 različitih osi te uređajem za zavarivanje tipa Daihen Varstroj Welbee P500L. Prosječna struja i napon tijekom izvođenja navara sa opcijom „low spatter“ sa mješavinom plina bili su: Iz=151A i Uz=17,1 v. Nakon mjerenja, izbrojeno je da je prosječni broj prskotina 4,5, što je 13 manje prskotina nego kod klasičnog MAG zavarivanja. Kod zavarivanja s MAG postupkom sa opcijom low spatter u zaštiti čistog CO₂ prosječna struja i napon bili su: Iz=150A, Uz=17,9 V. Kao rezultat brojanja u prosjeku je broj prskotina bio 21,25 dok je kod klasičnog MAG zavarivanja 33,5.

Najmanje prosječno prskanje dobiveno je kod postupka low spatter MAG u zaštiti plinske mješavine što se uvelike razlikuje od prskanja dobivenog impulsnim MAG postupkom u zaštiti CO₂. Primjenom postupka low spatter MAG prskanje je minimalno, a prskotine su manje kod oba plina. Veće prskotine se teže otklanjanju i oduzimaju više dodatnog materijala iz područja zavara stoga low spatter funkcija štedi vrijeme i materijal s područja zavara. Također, najmanje prskotine dobivene su kod postupka low spatter MAG u zaštiti plinske mješavine, a najveće u navarivanju impulsnim MAG postupkom u zaštiti CO₂ pa tu kombinaciju valja izbjegavati. Primjenom low spatter MAG postupka dobivaju se manje kapljice kod oba zaštitna plina u odnosu na ostale postupke navarivanja.

Low spatter MIG/MAG postupak temeljen je na kratkom spoju koji se događa pri vrlo maloj struji te ima vrlo stabilan električni luk. Ta kombinacija stvara visokokvalitetne zavare s minimaliziranim prskanjem i povećanom stopom taloženja. Sve u svemu, testiranje je pokazalo da primjenom postupka Low spatter MAG prskanje svedeno na minimum kod oba zaštitna plina. Pravilnim odabirom postupka zavarivanja i optimalnog zaštitnog plina moguće je zavarivati i navarivati čelične materijale uz minimalnu pojavu prskanja. Time se postiže veća efikasnost procesa zavarivanja i smanjuju troškovi naknade obrade zavara što u konačnici dovodi do ukupnih manjih troškova i veće brzine izvedbe.

Rezultati zavarivanja sa isključenom funkcijom low spatter:

 

Rezultati zavarivanja sa uključenom low spatter funkcijom:

Usporedba zavarivanja bez i sa funkcijom low spatter:  Low spatter funkcija