+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr

Daihen Varstroj OTC Welbee i zavarivanje raznih materijala

S obzirom na to koliko je neki materijal pogodan za zavarivanje, određuje se zavarljivost materijala. Metal se smatra zavarljivim onda kada je primjenom određenog postupka zavarivanja dobivamo kontinuirani, homogeni zavareni spoj koji zadovoljava predviđene zahtjeve i koji ima zahtjevna mehanička i druga potrebna svojstva.

Zavarljivost može biti dobra (ukoliko se može zavarivati bez specijalnih predradnji i mjera opreza), slaba (ako su potrebne specijalne predradnje i mjere opreza, npr. predgrijavanje) ili jako slaba (ako je potrebno više predradnji nego je to ekonomski prihvatljivo). Materijali sa dobrom zavarljivošću imaju zadovoljavajuću žilavost osnovnog materijala i nakon zavarivanja, zadovoljavajuću krhkost, što manji postotak ugljika jer utječe na porast zavarljivosti, tvrdoće i krhkosti.

Čelici koji nemaju veći sadržaj ugljika od 0,25 %, preveliku količinu nečistoća, preveliku masu ili debljinu i ukrućenu konstrukciju su dobre zavarljivosti. Prije zavarivanja velikih dijelova i čelika s povećanim sadržajem ugljika koristi se postupak predgrijavanja. To je potrebno radi smanjenja intenziteta odvoda topline kako bi se izbjeglo zakaljivanje (otvrdnjavanje) prijelazne zone zavara. Pri zavarivanju ovih čelika koriste se bazične elektrode i redoslijed zavarivanja koji smanjuje zaostala naprezanja. Radi smanjenja zaostalih naprezanja zavara preporuča se odžarivanje opterećenih konstrukcija, poput parnih kotlova i posuda pod tlakom.

Što se tiče zavarivanja tankih nehrđajućih čelićnih limova, Daihen Varstroj OTC Welbee taj posao obavlja odlično. Kod zavarivanja velikim brzinama nehrđajućih čelićnih limova ostvaruje se dobro staljivanje dodatnog s osnovnim materijalom. Odličan rezultat postiže se jedinstvenim rješenjem Daihen Varstroj OTC Welbee tehnologije s impulsnim zavarivanjem, gdje je kontrolirani transfer kapljica postignut i kod visoko viskoznih nehrđajućih dodatnih materijala.

 

Slika 1. Zavar na nehrđajućem čeličnom limu

 

      Struja zavarivanja: 145 A

     Napon zavarivanja: 23 V

     Debljina lima: 2.0 mm

     Promjer žie: 1.2 mm

     Brzina zavarivanja: 100c/min

Aluminij i njegove legure mogu se zavarivati gotovo svim postupcima zavarivanja. Vrlo učinkovito se koristi TIG i MIG postupci zavarivanja, a moguće je zavarivanje i plinskim plamenom.

OTC originalna rješenja osiguravaju kvalitetne i lijepe zavare sa impulsnom formom za MIG zavarivanje aluminija. Daihen Varstroj OTC Welbee uređaji u regulaciji impulsnih struja s blagim prijelazima, značajno smanjuju pojavu prskanja kod MIG zavarivanja aluminija i legura aluminija. Lijep zavar i visoka kvaliteta se postiže kao i kod TIG  postupka zavarivanja, a sve koristeći odgovarajuću duljinu električnog luka, brzinu žice i optimalni impulsni režim.

 

Slika 2. Zavar na aluminiju 

    Struja zavarivanja: 120 A

    Napon zavarivanja: 16 V

    Debljina lima: 3.0 mm

    Promjer žice: 1.2 mm

    Brzina zavarivanja: 50 cm/min

    Frekvencija signala: 2.5. Hz       

Korištenjem Daihen Varstroj OTC Welbee-ja kod zavarivanja pocinčanog lima također se primjećuje znatno poboljšanje kvalitete. Čak i kod pojave jake cinkove pare tijekom zavarivanja pocinčanog lima, optimirani inteligentni filter omogućava stabilno zavarivanje. Moguće je jednostavno ostvariti jednolik zavar s blagim prijelazima.

 

Slika 3. Zavar na pocinčanom limu zavaren Welbee-jem

 Zaštitni plin: 80%Ar + 20% CO₂

 Struja zavarivanja: 230A

 Osnovni materijal zavarivanja: pocinčani željezni   lim: 45g/m², 2.3 mm

  Promjer žice: 1.2 mm

  Zavareni spoj: preklopni kutni zavar

 

Slika 4. Zavar na pocinčanom limu zavaren običnim uređajem 

  Zaštitni plin: 80%Ar + 20% CO₂

  Struja zavarivanja: 230A

 Osnovni materijal zavarivanja: pocinčani željezni   lim: 45g/m², 2.3 mm

  Promjer žice: 1.2 mm

  Zavareni spoj: preklopni kutni zavar

Za pocinčane limove gdje je pri zavarivanju moguća pojava poroziteta u zavaru, primjenom Welbee uređaja porozitet se bitno smanjuje jer je kupka zavara homogenizirana impulsnim signalima iz električnom luka.

 

Slika 5. Izgled zavara bez pulsnog signala

 

Slika 6. Izgled zavara sa pulsnim signalom