+385 (0)40 390 167 mail@servus.hr
Select Page

Rezanje

Rezanje je mehanički postupak obrade materijala kojim se dio istog u potpunosti ili djelomično odvaja od cjeline. Četiri osnovne tehnologije rezanje su: plinsko rezanje, plazma rezanje, lasersko rezanje i rezanje vodenim mlazom. Kod plinskog rezanja, rezanja plazmom ili laserskog rezanja materijal se razdvaja taljenjem i ispuhivanjem materijala u točki rezanja dok se kod rezanja vodenim mlazom radi o (hladnom) postupku mehaničkog odnošenja materijala.